Smluvní podmínky - Simplecryptoguide.com

Následující podmínky používání jsou uzavřeny mezi vámi a Simplecryptoguide.com ("Společnost", "my" nebo "nás").

Následující podmínky spolu se všemi dokumenty, na které výslovně odkazují (dále jen "Podmínky použití"), upravují váš přístup na stránky www.simplecryptoguide.com a jejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na stránkách www.simplecryptoguide.com nebo jejich prostřednictvím (dále jen "Webové stránky"), ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Než začnete Webové stránky používat, pečlivě si přečtěte Podmínky používání. Používáním webových stránek nebo kliknutím na tlačítko přijmout nebo souhlasit s Podmínkami používání, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto Podmínky používání a naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou zde začleněny odkazem. Pokud nechcete souhlasit s těmito Podmínkami používání včetně dohod, které jsou do nich začleněny odkazem, nesmíte na Webové stránky přistupovat ani je používat.

Tyto webové stránky jsou nabízeny a dostupné uživatelům starším 18 let. Používáním těchto Webových stránek prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí a můžete se Společností uzavřít závaznou smlouvu a splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte na Webové stránky přistupovat ani je používat.

ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Tyto podmínky používání můžeme čas od času upravovat a aktualizovat podle vlastního uvážení. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění a vztahují se na veškerý přístup k Webovým stránkám a jejich používání. Vaše další používání Webových stránek po zveřejnění revidovaných Podmínek používání znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste byli seznámeni s případnými změnami, protože jsou pro vás závazné.

PRIVACY

Vaše používání Webových stránek se rovněž řídí těmito pravidly Zásady ochrany osobních údajů společnosti. Prostudujte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí i tyto webové stránky a které informují uživatele o našich postupech při shromažďování údajů. Váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů je tímto začleněn do těchto Podmínek používání.

VYHLÁŠENÍ

Vaše používání Webových stránek se rovněž řídí těmito pravidly Prohlášení společnosti. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o vyloučení odpovědnosti, kterým se Webové stránky rovněž řídí a které informuje uživatele o různých omezeních týkajících se informací poskytovaných na Webových stránkách. Váš souhlas s Prohlášením o vyloučení odpovědnosti je tímto začleněn do těchto Podmínek používání.

PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY A ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit tyto webové stránky a jakoukoli službu nebo materiál, který na nich poskytujeme, a to podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebudou všechny webové stránky nebo jejich část kdykoli nebo po jakoukoli dobu dostupné. Čas od času můžeme uživatelům, včetně registrovaných uživatelů, omezit přístup k některým částem Webových stránek nebo k celým Webovým stránkám.

Pro přístup na webové stránky nebo k některým zdrojům, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou používání Webových stránek a jakýchkoli zdrojů stažených z Webových stránek je, aby všechny informace, které na Webových stránkách uvedete, byly správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že všechny informace, které poskytnete při registraci na těchto Webových stránkách nebo jinak, mimo jiné i prostřednictvím interaktivních funkcí na Webových stránkách, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, a souhlasíte se všemi kroky, které podnikneme s ohledem na vaše informace v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnuto uživatelské jméno, heslo nebo jiné informace, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné jiné osobě nebo subjektu. Rovněž berete na vědomí, že váš účet je váš osobní, a souhlasíte s tím, že neposkytnete žádné jiné osobě přístup na tyto webové stránky nebo jejich části s použitím vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Souhlasíte s tím, že nás neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném přístupu k vašemu uživatelskému jménu nebo heslu nebo jejich použití nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace zajistíte ukončení svého účtu. Při přístupu ke svému účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli dbát zvýšené opatrnosti, aby ostatní nemohli zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.

Máme právo kdykoli podle vlastního uvážení zakázat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už vámi zvolený nebo námi poskytnutý, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez něj, včetně případů, kdy podle našeho názoru porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.

Získáváte nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k přístupu a používání webových stránek a zdrojů dostupných ke stažení z webových stránek výhradně v souladu s těmito podmínkami používání.

Podmínkou používání Webových stránek je, že Společnosti zaručujete, že nebudete používat Webové stránky ani žádné zdroje, které jsou z nich k dispozici ke stažení, k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami. Nesmíte používat Webové stránky ani žádný ze zdrojů dostupných ke stažení z Webových stránek způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit Webové stránky nebo narušit používání a užívání Webových stránek jinou stranou. Nesmíte získávat ani se pokoušet získávat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny nebo poskytovány prostřednictvím Webových stránek.

Veškerý obsah, který je součástí Služby, jako je text, grafika, loga, obrázky, jejich kompilace a veškerý software použitý na Webových stránkách, je majetkem Společnosti nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorskými právy a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví a vlastnických práv. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat a respektovat veškerá oznámení o autorských právech a jiných vlastnických právech, legendy nebo jiná omezení obsažená v takovém obsahu a nebudete v něm provádět žádné změny.

Nebudete upravovat, publikovat, přenášet, zpětně analyzovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla ani žádným způsobem zneužívat jakýkoli obsah, ať už celý nebo jeho část, který se nachází na webových stránkách nebo v jakémkoli zdroji, který je k dispozici ke stažení z webových stránek.

Obsah společnosti není určen k dalšímu prodeji. Používání webových stránek nebo jakýchkoli zdrojů, které jsou na nich k dispozici ke stažení, vás neopravňuje k neoprávněnému používání jakéhokoli chráněného obsahu, a zejména nebudete mazat ani měnit žádná vlastnická práva nebo upozornění na autorství v jakémkoli obsahu. Chráněný obsah budete používat výhradně pro své individuální použití a bez výslovného písemného souhlasu společnosti a vlastníka autorských práv nebudete obsah používat jinak. Souhlasíte s tím, že nezískáváte žádná vlastnická práva k chráněnému obsahu. Neudělujeme vám žádné licence, výslovné ani implicitní, k duševnímu vlastnictví Společnosti nebo našich poskytovatelů licencí, s výjimkou případů výslovně povolených těmito podmínkami.

Název společnosti, logo společnosti, slogan společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany jsou ochrannými známkami společnosti nebo jejích přidružených společností či poskytovatelů licencí. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, designy a slogany na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY

Jak je podrobněji uvedeno v Prohlášení o vyloučení odpovědnosti, informace obsažené na těchto webových stránkách a zdroje, které jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím těchto webových stránek, slouží pouze pro vzdělávací a informační účely. Informace obsažené na těchto Webových stránkách a zdroje dostupné ke stažení prostřednictvím těchto Webových stránek nejsou určeny jako právní, finanční, daňové, lékařské, zdravotní nebo jiné odborné poradenství a nelze je chápat ani vykládat jako takové.

PŘESNOST A OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

Jak je podrobněji uvedeno v odstavci o vyloučení odpovědnosti, udělali jsme vše pro to, abychom zajistili, že informace uvedené na těchto webových stránkách a zdroje, které jsou k dispozici ke stažení, jsou přesné a poskytují cenné informace, ale nemůžeme zaručit přesnost informací. Společnost ani žádný z jejích vlastníků či zaměstnanců nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí na těchto Webových stránkách ani za škody, které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že jste nevyhledali kompetentní radu odborníka, který je obeznámen s vaší situací.

Používáním těchto webových stránek přijímáte osobní odpovědnost za výsledky svého jednání. Souhlasíte s tím, že ponesete plnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu, kterou utrpíte v důsledku používání nebo nepoužívání informací dostupných na těchto Webových stránkách nebo zdrojů, které jsou k dispozici ke stažení z těchto Webových stránek. Souhlasíte s tím, že před podniknutím jakýchkoli kroků nebo realizací jakýchkoli plánů nebo zásad navrhovaných nebo doporučovaných na těchto Webových stránkách budete postupovat uvážlivě a s náležitou péčí.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLEDKŮ

Jak je podrobněji uvedeno v Prohlášení o vyloučení odpovědnosti, souhlasíte s tím, že společnost neposkytuje žádné záruky ohledně výsledků jakéhokoli jednání, ať už je doporučeno na těchto webových stránkách nebo ne. Společnost poskytuje vzdělávací a informační zdroje, které mají uživatelům těchto Webových stránek pomoci k úspěchu. Nicméně uznáváte, že váš konečný úspěch či neúspěch bude výsledkem vašeho vlastního úsilí, vaší konkrétní situace a nesčetných dalších okolností, které Společnost nemůže ovlivnit a/nebo o kterých neví.

Uvědomujete si také, že předchozí výsledky nezaručují podobný výsledek. Proto výsledky, kterých dosáhli jiní - ať už klienti Společnosti nebo jiní - uplatňující zásady uvedené na těchto webových stránkách, nejsou zárukou, že vy nebo jakákoli jiná osoba či subjekt bude schopen dosáhnout podobných výsledků.

E-MAIL A DALŠÍ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Návštěva webových stránek nebo zasílání e-mailů společnosti představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Webových stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

Rádi s vámi budeme komunikovat e-mailem a na těchto webových stránkách jsou různá místa, která vám umožňují zaslat společnosti elektronickou zprávu. Jakýkoli takový e-mail nebo jiná elektronická komunikace však nezakládá obchodní vztah ani žádný smluvní vztah. Jak je podrobněji uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že veškerá komunikace zůstane důvěrná, ale nemůžeme zaručit bezpečnost takové komunikace a nemůžeme zaručit, že bychom nebyli povinni takovou komunikaci zveřejnit v důsledku soudního příkazu.

POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webové stránky mohou obsahovat služby nástěnek, chatovací oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, sekce komentářů na blogu a/nebo jiná komunikační zařízení, která vám umožňují komunikovat s veřejností nebo skupinou (souhrnně nazývané "Komunikační služby"), souhlasíte s tím, že budete používat komunikační služby pouze k odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a vztahují se k dané komunikační službě.

Jako příklad, nikoli jako omezení, souhlasíte s tím, že při používání komunikační služby nebudete: nebudete pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (například práva na soukromí a publicitu) jiných osob; zveřejňovat, posílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit nevhodné, vulgární, hanlivé, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, jméno, materiál nebo informace; nahrávat soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo právy na soukromí a publicitu), pokud nevlastníte nebo neovládáte práva k nim nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy; nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače; inzerovat nebo nabízet prodej nebo koupi jakéhokoli zboží nebo služeb za jakýmkoli obchodním účelem, pokud taková komunikační služba takové zprávy výslovně nepovoluje; provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy; stahovat jakékoli soubory zveřejněné jiným uživatelem komunikační služby, o nichž víte nebo byste měli vědět, že je nelze legálně šířit tímto způsobem; falšovat nebo odstraňovat jakékoli autorské atributy, právní nebo jiná náležitá upozornění nebo vlastnická označení či štítky o původu nebo zdroji softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru, omezovat nebo bránit jiným uživatelům v používání a využívání komunikačních služeb; porušovat jakýkoli kodex chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na konkrétní komunikační službu; shromažďovat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu; porušovat platné zákony nebo předpisy.

Společnost není povinna sledovat komunikační služby. Společnost si však vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné v komunikační službě a odstraňovat je podle vlastního uvážení. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup k jakékoli komunikační službě nebo ke všem komunikačním službám, a to z jakéhokoli důvodu.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, pokud je to nezbytné pro splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládního požadavku, nebo upravit, odmítnout zveřejnit či odstranit jakékoli informace nebo materiály, a to zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení.

Vždy buďte opatrní, když v jakékoli komunikační službě poskytujete jakékoli osobní údaje, které vás identifikují. Společnost nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace, které se nacházejí v jakékoli komunikační službě, a proto se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za komunikační služby a jakékoli jednání vyplývající z vaší účasti v jakékoli komunikační službě. Manažeři a hostitelé nejsou autorizovanými mluvčími společnosti a jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením použití, reprodukce a/nebo šíření. Pokud materiály nahrajete, jste zodpovědní za dodržování těchto omezení.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ NA WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost si nečiní nárok na vlastnictví materiálů, které poskytnete Webovým stránkám (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete na jakékoli Webové stránky nebo naše přidružené služby (souhrnně "Příspěvky"). Nicméně zveřejněním, nahráním, zadáním, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku udělujete společnosti, našim přidruženým společnostem a nezbytným sublicenčním subjektům povolení k použití vašeho příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových obchodů, včetně, ale bez omezení, práv na: kopírování, distribuci, přenos, veřejné zobrazení, veřejné předvádění, reprodukci, úpravu, překlad a přeformátování vašeho příspěvku a zveřejnění vašeho jména v souvislosti s vaším příspěvkem.

Za použití vašich příspěvků nebude vyplacena žádná kompenzace, jak je stanoveno v tomto dokumentu. Společnost není povinna zveřejnit ani použít jakýkoli Vámi poskytnutý příspěvek a může jej kdykoli odstranit dle vlastního uvážení.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, mimo jiné, veškerých práv potřebných k poskytnutí, zveřejnění, nahrání, vložení nebo odeslání příspěvku.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("Propojené webové stránky"). Propojené webové stránky nejsou pod kontrolou Společnosti a Společnost neodpovídá za obsah jakýchkoli propojených webových stránek, mimo jiné včetně jakéhokoli odkazu obsaženého na propojené webové stránce, ani za jakékoli změny nebo aktualizace propojených webových stránek. Společnost vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a zařazení jakéhokoli odkazu neznamená, že Společnost danou webovou stránku podporuje nebo že je s jejími provozovateli jakkoli spojena.

Některé služby, které jsou k dispozici prostřednictvím těchto webových stránek, poskytují webové stránky a organizace třetích stran. Používáním jakéhokoli produktu, služby nebo funkce pocházející z Webové stránky tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může tyto informace a údaje sdílet s jakoukoli třetí stranou, se kterou má Společnost smluvní vztah za účelem poskytnutí požadovaného produktu, služby nebo funkce jménem uživatelů a zákazníků Webové stránky.

POUŽÍVÁNÍ ŠABLON A FORMULÁŘŮ

Společnost poskytuje na těchto webových stránkách ke stažení a/nebo k prodeji různé šablony a/nebo formuláře. Společnost vám uděluje omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání našich šablon a/nebo formulářů pro vaše osobní nebo interní obchodní účely. Pokud není stanoveno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte právo upravovat, editovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, měnit, vylepšovat nebo jakkoli využívat šablony a/nebo formuláře jakýmkoli způsobem, s výjimkou úprav při vyplňování šablon a/nebo formulářů pro vaše autorizované použití.

Objednáním nebo stažením formulářů souhlasíte s tím, že zakoupené nebo stažené formuláře smíte používat pouze pro své osobní nebo obchodní účely a nesmíte je prodávat nebo dále šířit bez výslovného písemného souhlasu společnosti.

HOSTÉ

Společnost může čas od času poskytnout informace od třetí strany ve formě rozhovoru s hostem podcastu, rozhovoru na jiné platformě, příspěvku na blogu pro hosta nebo v jiném médiu. Společnost nekontroluje informace poskytované takovými hosty třetích stran, neodpovídá za zkoumání pravdivosti poskytnutých informací a nemůže zaručit pravdivost jakýchkoli prohlášení těchto hostů.

Osoby, které souhlasí s tím, že budou vystupovat jako hosté v jakémkoli podcastu nabízeném společností, souhlasí s tím, že převedou veškerá práva duševního vlastnictví, která mohou mít k takovým rozhovorům, na společnost, a dále poskytnou licenci na veškerá práva, která nemohou postoupit.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU NEBO FUNGOVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, DOKUMENTŮ, PROGRAMŮ, PRODUKTŮ, KNIH NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA SE SPOLEČNOST ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ZBAVUJETE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZTRÁT, KTERÉ VÁM NEBO JAKÉKOLI OSOBĚ ČI SUBJEKTU S VÁMI SPOJENÉMU MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A/NEBO ZDROJŮ, KTERÉ SI Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MŮŽETE STÁHNOUT. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST VÁM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ TYP ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SPRAVEDLIVÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMACE ZDE UVEDENÉ JSOU PRAVIDELNĚ DOPLŇOVÁNY O ZMĚNY. SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO JAKÝKOLI ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZA ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKU, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍ, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, S POSKYTOVÁNÍM NEBO NEPOSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NEBO ZA JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚNI. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S JAKOUKOLI ČÁSTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO S JAKÝMIKOLI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE PŘESTAT WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT.

ARBITRACE

Tímto se výslovně vzdáváte všech nároků, které můžete mít, ať už nyní nebo v budoucnu, vyplývajících z těchto webových stránek, společnosti, všech smluv, které se společností uzavřete, a všech produktů a služeb společnosti nebo s nimi souvisejících.

Pokud se pokusíte uplatnit jakýkoli takový nárok, výslovně souhlasíte s tím, že jej budete uplatňovat pouze prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, které se bude konat v Saxonburgu v Pensylvánii. Dále souhlasíte a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na skupinovou arbitráž a místo toho souhlasíte s vedením arbitráže týkající se výhradně individuálních nároků, které vy a/nebo jakýkoli subjekt s vámi spojený uplatňuje vůči společnosti. Dále souhlasíte s tím, že v maximálním zákonem povoleném rozsahu ponesete veškeré náklady spojené se zahájením rozhodčího řízení a s jeho vedením.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) související s vaším používáním nebo nemožností používat webové stránky nebo služby, za jakékoli vámi zveřejněné uživatelské příspěvky, za vaše porušení jakýchkoli podmínek této smlouvy nebo za vaše porušení jakýchkoli práv třetí strany nebo za vaše porušení jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů. Společnost si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, přičemž v takovém případě budete plně spolupracovat se společností při uplatňování jakékoli dostupné obrany.

UKONČENÍ A OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup na webové stránky a související služby nebo jejich část. V maximálním rozsahu povoleném zákonem a vy tímto souhlasíte s řešením veškerých sporů vzniklých na základě těchto webových stránek nebo podmínek používání nebo v souvislosti s nimi podle výše uvedené rozhodčí doložky. Používání Webových stránek není povoleno v žádné jurisdikci, která nepřiznává účinnost všem ustanovením těchto Podmínek, mimo jiné včetně tohoto oddílu.

ŽÁDNÝ SPOLEČNÝ PODNIK NEBO JINÝ VZTAH

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností nevzniká žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zastoupení v důsledku této smlouvy nebo používání webových stránek. Plnění této smlouvy ze strany Společnosti podléhá platným zákonům a právním procesům a nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě, není na úkor práva Společnosti vyhovět vládním, soudním a donucovacím žádostem nebo požadavkům týkajícím se vašeho používání Webových stránek nebo informací poskytnutých nebo shromážděných Společností v souvislosti s takovým používáním. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných právních předpisů, mimo jiné včetně výše uvedeného zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží záměru původního ustanovení, a zbývající část smlouvy zůstane v platnosti.

CELÁ DOHODA

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, představuje tato smlouva spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Prohlášením o vyloučení odpovědnosti úplnou dohodu mezi uživatelem a společností týkající se webových stránek a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a společností týkající se webových stránek. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě je přípustná v soudních nebo správních řízeních založených na této smlouvě nebo s ní souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě. Výslovným přáním stran je, aby tato dohoda a všechny související dokumenty byly sepsány v angličtině.

ZMĚNY PODMÍNEK

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit podmínky, za kterých jsou webové stránky nabízeny. Nejnovější verze Podmínek nahrazuje všechny předchozí verze. Společnost vás vyzývá, abyste Podmínky pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o našich aktualizacích.

Binance 10% Nabídka

Nejnovější příspěvky

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?Aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnovém ekosystému představují transformační most spojující hmotná aktiva tradičního finančního světa s inovativní, decentralizovanou sférou...

Jak koupit AEVO (AEVO): (AEVO): Jednoduchý průvodce

Jak koupit AEVO (AEVO): (AEVO): Jednoduchý průvodce

Jak koupit AEVO (AEVO): V tomto komplexním průvodci AEVO (AEVO) pronikneme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak koupit a bezpečně uložit AEVO (AEVO) tokens.....

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodceV tomto komplexním průvodci Portal (PORTAL) se ponoříme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak si Portal (PORTAL) koupit a bezpečně uložit...

Jak koupit Pixels (PIXEL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Pixels (PIXEL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Pixels (PIXEL): V tomto obsáhlém průvodci po Pixels (PIXEL) pronikneme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak si Pixels (PIXEL) koupit a bezpečně uložit. tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonusová nabídka

Nejlépe hodnocené výměny

Nejlépe hodnocené peněženky

Nejnovější recenze

Margex recenze

Margex recenze

Margex Review 2024Margex review summary Margex, založená v roce 2020 a sídlící na Seychelách, je platforma pro pákové obchodování s kryptoměnami, která je určena pro různé typy obchodníků, od začátečníků až po zkušené profesionály. Platforma je určena pro obchodníky s cennými papíry, kteří...

Bitpanda recenze

Bitpanda recenze

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda úspěšně redefinovala zkušenosti s investováním tím, že vytvořila uživatelsky orientovanou, inkluzivní platformu přizpůsobenou jednotlivcům s různým finančním zázemím a úrovní znalostí.....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Shrnutí BYDFi je platforma pro výměnu kryptoměn, jejímž cílem je poskytnout jednotlivcům a institucím bezpečný, efektivní a uživatelsky přívětivý způsob nákupu, prodeje a obchodování s kryptoměnami. Platforma je navržena tak, aby umožňovala...

MoonXBT recenze

MoonXBT recenze

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Shrnutí MoonXBT je obchodní platforma, která si klade za cíl vzít vaše investice na Měsíc s inovativními prostředky sociálního obchodování. Společnost MoonXBT sídlí na Kajmanských ostrovech a má pobočky po celé východní Asii a...

PrimeXBT recenze

PrimeXBT recenze

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Shrnutí Kryptoměnová burza PrimeXBT je komplexní obchodní platforma, která podporuje obchodování s kryptoměnami, většinou hlavních akciových indexů, komoditami a zahraničními měnami. Rychle se stali...

MEXC 10% Sleva na obchodním poplatku

Připnout na Pinterest