Bepalingen en voorwaarden - Simplecryptoguide.com

De volgende Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen U en Simplecryptoguide.com ("Bedrijf", "wij", of "ons").

De volgende voorwaarden, samen met alle documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (gezamenlijk, deze "Gebruiksvoorwaarden"), zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van www.simplecryptoguide.com, met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via www.simplecryptoguide.com worden aangeboden (de "Website"), als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of ermee in te stemmen wanneer deze optie voor u beschikbaar wordt gesteld, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, dient u de Website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te vormen met de Onderneming en dat u voldoet aan alle voormelde vereisten om in aanmerking te komen. Indien u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen, en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website daarna. Uw voortgezet gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

PRIVACY

Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan de Privacybeleid van de onderneming. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Website en gebruikers informeert over onze praktijken inzake gegevensverzameling. Uw instemming met het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

DISCLAIMER

Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan de Disclaimer van de vennootschap. Gelieve onze Disclaimer te lezen, die ook van toepassing is op de Website en de gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de informatie die op de Website wordt verstrekt. Uw instemming met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

TOEGANG TOT DE WEBSITE EN ACCOUNTBEVEILIGING

Wij behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die wij op de Website aanbieden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de gehele Website of een deel ervan op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Website, of de gehele Website, beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de Website of tot sommige van de bronnen die de Website aanbiedt, kan u gevraagd worden om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website en alle bronnen die u van de Website downloadt dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze Website of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Website, wordt beheerst door ons Privacybeleid, en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Indien u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk is voor u en stemt ermee in dat u geen andere persoon toegang verleent tot deze Website of delen ervan met gebruikmaking van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u uw account vanaf een openbare of gedeelde computer opent, zodat anderen niet in staat zijn uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie te bekijken of op te slaan.

Wij hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, door u gekozen of door ons verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken te deactiveren, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief indien u naar onze mening enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOM

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de middelen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website, strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website, garandeert u de Onderneming dat u de Website of enige van de middelen die van de Website kunnen worden gedownload, niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat door deze Voorwaarden verboden is. U mag de Website of de middelen die van de Website kunnen worden gedownload niet gebruiken op een manier die de Website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en plezier van de Website door een andere partij kan verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of voorzien is via de Website.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Dienst, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie ervan, en alle software die op de Website wordt gebruikt, is eigendom van het Bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in alle auteursrecht- en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en u eraan te houden, en u zult er geen wijzigingen in aanbrengen.

U zult de inhoud van de website of de bronnen die van de website kunnen worden gedownload niet wijzigen, publiceren, overdragen, onderwerpen aan reverse engineering, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren of op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk.

De inhoud van het Bedrijf is niet bestemd voor wederverkoop. Uw gebruik van de Website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website geeft u niet het recht om ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingsvermeldingen in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor uw eigen gebruik aanwenden, en u zult geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten op beschermde inhoud verwerft. Wij verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van de Onderneming of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfsslogan en alle verwante namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of van aan het bedrijf gelieerde bedrijven of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

ALLEEN VOOR EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE DOELEINDEN

Zoals uitvoeriger uiteengezet in de Disclaimer, is de informatie op deze Website en de bronnen die via deze Website kunnen worden gedownload, uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De informatie op deze website en de middelen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn niet bedoeld als, en mogen niet worden opgevat of geïnterpreteerd als juridisch, financieel, fiscaal, medisch, gezondheids- of enig ander professioneel advies.

NAUWKEURIGHEID EN PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Zoals uitvoeriger uiteengezet in de Disclaimer, hebben wij ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website en de middelen die beschikbaar zijn om te downloaden accuraat zijn en waardevolle informatie verschaffen, maar wij kunnen de accuraatheid van de informatie niet garanderen. Noch de Onderneming, noch een van haar eigenaars of werknemers kan aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen op deze Website of voor schade die u zou lijden als gevolg van het niet inwinnen van deskundig advies van een professional die vertrouwd is met uw situatie.

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw handelingen. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor eventuele schade of verlies die u lijdt als gevolg van het gebruik, of niet-gebruik, van de informatie die op deze Website beschikbaar is of de middelen die van deze Website kunnen worden gedownload. U stemt ermee in om uw gezond verstand te gebruiken en de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat u acties onderneemt of plannen of beleid uitvoert die op deze Website worden gesuggereerd of aanbevolen.

GEEN GARANTIES VOOR DE RESULTATEN

Zoals vollediger uiteengezet in de Disclaimer, gaat u ermee akkoord dat de Onderneming geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van enige actie, al dan niet aanbevolen op deze Website. De Onderneming biedt educatieve en informatieve middelen aan die bedoeld zijn om gebruikers van deze Website te helpen slagen. U erkent niettemin dat uw uiteindelijke succes of mislukking het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie, en ontelbare andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van de Onderneming.

U erkent ook dat eerdere resultaten geen garantie zijn voor een gelijkaardig resultaat. De resultaten die anderen hebben behaald - klanten van de Onderneming of anderszins - door de principes op deze Website toe te passen, vormen dus geen garantie dat u of een andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal behalen.

E-MAIL EN ANDERE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Het bezoeken van de Website of het verzenden van e-mails naar de Onderneming is elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Website, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden.

Wij zouden graag per e-mail met u communiceren, en er zijn verschillende plaatsen op deze Website die u de mogelijkheid bieden om een elektronische mededeling aan het Bedrijf te sturen. Dergelijke e-mail of andere elektronische communicatie creëert echter geen zakelijke relatie of een contractuele relatie. Zoals vollediger uiteengezet in ons Privacybeleid, zullen wij redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk blijft, maar wij kunnen de veiligheid van dergelijke communicatie niet garanderen en kunnen niet garanderen dat wij niet verplicht zouden zijn om dergelijke communicatie vrij te geven als gevolg van een gerechtelijk bevel.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, blogcommentaarsecties en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk, "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult: anderen zult belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen zult schenden; geen ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie zult publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden; geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen; bestanden te uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen; reclame te maken of aan te bieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor enig zakelijk doel, tenzij de betreffende Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uit te voeren of door te sturen; bestanden te downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kunnen worden gedistribueerd; auteurstoewijzingen, wettelijke of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, te vervalsen of te verwijderen; andere gebruikers te beperken of te belemmeren in het gebruik en plezier van de Communicatiediensten; gedragsregels of andere richtlijnen te schenden die van toepassing kunnen zijn voor een bepaalde Communicatiedienst; informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, te verzamelen of anderszins te verzamelen zonder hun toestemming; toepasselijke wet- of regelgeving te schenden.

Het bedrijf is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. The Company behoudt zich echter het recht voor om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. The Company behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven indien dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig met het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf in een Communicatiedienst. Het bedrijf heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde The Company woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van The Company.

Materialen die geüpload worden naar een Communicatieservice kunnen onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

AAN DE WEBSITE VERSTREKTE MATERIALEN

De Onderneming maakt geen aanspraak op de eigendom van het materiaal dat u aan de Website verstrekt (met inbegrip van feedback en suggesties) of dat u post, uploadt, invoert of indient op een Website of onze bijbehorende diensten (collectief "Inzendingen"). Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u het Bedrijf, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. De Onderneming is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van de Inzending.

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar andere Websites ("Gekoppelde websites"). De Gelinkte Websites staan niet onder controle van de Onderneming en de Onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Website, of eventuele wijzigingen of updates van een Gelinkte Website. Het Bedrijf verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het Bedrijf van de betreffende Website noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door Websites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit afkomstig van de Website, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat de Onderneming dergelijke informatie en gegevens kan delen met een derde partij waarmee de Onderneming een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de gevraagde dienst of de gevraagde functionaliteit te leveren namens de gebruikers en klanten van de Website.

GEBRUIK VAN SJABLONEN EN FORMULIEREN

De Onderneming stelt op deze Website verschillende sjablonen en/of formulieren ter beschikking om te downloaden en/of te verkopen. De Onderneming verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze sjablonen en/of formulieren te gebruiken voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om de sjablonen en/of formulieren op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren, behalve voor wijzigingen bij het invullen van de sjablonen en/of formulieren voor uw geautoriseerd gebruik.

Door formulieren te bestellen of te downloaden, stemt u ermee in dat de formulieren die u koopt of downloadt uitsluitend door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of herverdeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

GASTEN

Het Bedrijf kan, van tijd tot tijd, informatie verstrekken van een derde partij in de vorm van een podcast gastinterview, interview op een ander platform, gast blog post, of ander medium. Het bedrijf heeft geen controle over de informatie die door dergelijke gasten van derden wordt verstrekt, is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van de waarheid van de verstrekte informatie, en kan de waarheidsgetrouwheid van de uitspraken van dergelijke gasten niet garanderen.

Personen die ermee instemmen als gast te verschijnen op een podcast die door het Bedrijf wordt aangeboden, stemmen ermee in alle intellectuele eigendomsrechten die zij eventueel op dergelijke interviews hebben, over te dragen aan het Bedrijf en verlenen voorts een licentie voor alle rechten die zij niet kunnen overdragen.

GEEN GARANTIES

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF GEEFT VERDER GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U STEMT ERMEE IN HET BEDRIJF TE ONTSLAAN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE U OF EEN MET U VERBONDEN PERSOON OF ENTITEIT KAN LIJDEN OF OPLOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF DE MIDDELEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KUNT DOWNLOADEN. U STEMT ERMEE IN DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BILLIJKE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OPGENOMEN ZIJN IN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE AANBRENGEN.

HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN GELEVERD "AS IS" ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET EEN DEEL VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

ARBITRAGE

U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u mogelijk heeft, nu of in de toekomst, die voortvloeien uit of verband houden met deze Website, de Onderneming, alle contracten die u aangaat met de Onderneming, en alle producten en diensten van de Onderneming.

Voor zover u een dergelijke claim probeert te doen gelden, stemt u er hierbij uitdrukkelijk mee in een dergelijke claim alleen in te dienen via bindende arbitrage die plaatsvindt in Saxonburg, Pennsylvania. U stemt er verder mee in en doet hierbij afstand van elk recht op collectieve arbitrage en stemt er in plaats daarvan mee in een arbitrage uit te voeren die uitsluitend betrekking heeft op individuele claims die u en/of een aan u gerelateerde entiteit tegen het Bedrijf inbrengt. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u er verder mee in dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met het initiëren van de arbitrage en voor de administratie van de arbitrage.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om de Onderneming, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Website of diensten, door u geplaatste gebruikersberichten, uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw overtreding van de rechten van een derde partij, of uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. De Onderneming behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anders onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met de Onderneming bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

BEËINDIGING EN BEPERKING VAN DE TOEGANG

De Onderneming behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website en de verwante diensten of een deel ervan op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, stemt u er hierbij mee in om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of de Gebruiksvoorwaarden op te lossen overeenkomstig de Arbitrageclausule hierboven. Het gebruik van de Website is ongeoorloofd in elk rechtsgebied waar niet alle bepalingen van deze Voorwaarden van kracht zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, deze sectie.

GEEN JOINT VENTURE OF ANDERE RELATIE

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie bestaat tussen u en het Bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Website. De uitvoering van deze overeenkomst door het Bedrijf is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de Website of informatie die is verstrekt aan of verzameld door het Bedrijf met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de overeenkomst van kracht.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Tenzij hierin anders is bepaald, vormt deze overeenkomst, samen met het Privacybeleid en de Disclaimer, de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de Onderneming met betrekking tot de Website en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en de Onderneming met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten in het Engels worden opgesteld.

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

De Onderneming behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle vorige versies. De Onderneming moedigt u aan om de Voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van onze updates.

Binance 10% Aanbieding

Laatste berichten

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Gaimin (GMRX) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u Gaimin (GMRX) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn Real World Assets (RWA's) in crypto?Real World Assets (RWA's) in het cryptocurrency-ecosysteem zijn een transformatieve brug die de tastbare activa van de traditionele financiële wereld verbindt met het innovatieve, gedecentraliseerde...

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over AEVO (AEVO) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u AEVO (AEVO) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Portal (PORTAL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Portal (PORTAL) koopt en veilig bewaart...

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pixels (PIXEL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Pixels (PIXEL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Aanbieding

Top Beoordeelde Uitwisselingen

Top Beoordeelde Portemonnees

Laatste Beoordelingen

Margex Review

Margex Review

Margex Review 2024Margex review samenvatting Margex, opgericht in 2020 en gevestigd op de Seychellen, is een handelsplatform voor cryptocurrency's dat zich richt op een divers scala aan handelaren, van beginners tot doorgewinterde professionals. Het platform...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Bitpanda review samenvatting Bitpanda heeft met succes de beleggingservaring geherdefinieerd door een gebruikersgericht, inclusief platform te ontwikkelen dat is afgestemd op mensen met verschillende financiële achtergronden en kennisniveaus....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Samenvatting BYDFi is een uitwisselingsplatform voor cryptocurrencies met als doel een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te bieden voor particulieren en instellingen om cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen. Het platform is ontworpen...

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Samenvatting MoonXBT is een handelsplatform dat als doel heeft je investering naar de maan te brengen met de innovatieve manier van social trading. MoonXBT is gevestigd op de Kaaimaneilanden en heeft kantoren in Oost-Azië en...

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Samenvatting De PrimeXBT cryptocurrency exchange is een one-stop-shop handelsplatform dat de handel in cryptocurrencies, de meeste grote aandelenindices, grondstoffen en vreemde valuta ondersteunt. Ze zijn snel uitgegroeid tot...

MEXC 10% Handelsvergoeding Korting

Prik het op Pinterest