Wat zijn Perpetual Contracts (PERPS)?

Eeuwigdurende contracten (PERPS)

Perpetuele contracten, ook bekend als perpetuele swaps of simpelweg "perps", zijn een soort derivatencontracten waarmee handelaren kunnen speculeren op de prijs van een bepaald actief zonder het onderliggende actief fysiek te bezitten. Perpetuele contracten zijn een type financieel instrument dat wordt gebruikt om risico's af te dekken of om te speculeren op de prijsbeweging van een actief.

In de context van cryptocurrency zijn perpetuele contracten termijncontracten die geen vervaldatum hebben. Dit betekent dat ze voor onbepaalde tijd kunnen worden aangehouden door een handelaar, zolang hij over de nodige marge beschikt om eventuele verliezen te dekken. Eeuwigdurende contracten worden doorgaans afgewikkeld in cryptocurrency, wat betekent dat ze kunnen worden verhandeld op cryptocurrency-beurzen.

Hoe werken perpetuele contracten?

Om te begrijpen hoe eeuwigdurende contracten werken, is het nuttig eerst de grondbeginselen van termijncontracten te begrijpen. Een termijncontract is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaald actief te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Termijncontracten worden gewoonlijk gebruikt door handelaren om te speculeren op de prijsontwikkeling van een actief of om zich in te dekken tegen mogelijke prijsschommelingen.

Perpetuele contracten lijken op traditionele termijncontracten, maar verschillen op een paar belangrijke punten. Ten eerste hebben traditionele futurescontracten een specifieke vervaldatum, waarop het contract moet worden afgewikkeld. Dit betekent dat handelaren de onderliggende waarde moeten leveren of hun positie vóór de vervaldatum moeten beëindigen. Perpetuele contracten daarentegen hebben geen vervaldatum, zodat handelaren hun posities onbeperkt kunnen aanhouden.

Om een perpetueel contract aan te gaan, moet een handelaar eerst een bepaald bedrag aan marge storten, wat in wezen een storting te goeder trouw is die wordt gebruikt om eventuele verliezen te dekken. Het vereiste margebedrag hangt af van de omvang van de handel en de gebruikte hefboomwerking.

Zodra de handelaar zijn marge heeft gestort, kan hij een perpetueel contract aangaan door de onderliggende waarde ofwel te kopen (long te gaan) ofwel te verkopen (short te gaan). Als een handelaar bijvoorbeeld gelooft dat de prijs van Bitcoin zal stijgen, kan hij een eeuwigdurend contract aangaan door Bitcoin te kopen. Indien de prijs van Bitcoin inderdaad stijgt, maakt de handelaar winst. Als de prijs van Bitcoin daalt, lijdt de handelaar verlies.

Een ander belangrijk verschil tussen eeuwigdurende contracten en traditionele termijncontracten is de manier waarop ze worden afgewikkeld. Traditionele futurescontracten worden afgewikkeld door levering van de onderliggende waarde, terwijl perpetuele contracten doorgaans worden afgewikkeld in cryptocurrency. Dit betekent dat handelaren zich geen zorgen hoeven te maken over de logistiek van het fysiek in ontvangst nemen van de onderliggende waarde.

Perpetuele contracten worden vaak gebruikt om te speculeren op de prijs van een bepaald activum, zoals Bitcoin of Ethereum. Ze kunnen ook worden gebruikt om zich in te dekken tegen prijsschommelingen van de onderliggende waarde. Als een handelaar bijvoorbeeld een grote positie in Bitcoin aanhoudt en bezorgd is over de mogelijkheid van prijsdalingen, kan hij een perpetueel contract gebruiken om zich in te dekken tegen potentiële verliezen.

Perpetuele contracten zijn ook populair onder handelaren omdat ze een hoge hefboomwerking bieden, wat betekent dat handelaren potentieel grotere winsten (of verliezen) kunnen maken met een kleinere initiële investering. Het gebruik van een hoge hefboom kan echter ook het risico van verliezen verhogen, dus handelaren moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit soort contracten.

Een potentieel nadeel van eeuwigdurende contracten is het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft. Omdat deze contracten niet worden gedekt door een centrale clearinginstelling, bestaat het risico dat een van de bij het contract betrokken partijen haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan leiden tot verliezen voor de andere partij, vooral als de in gebreke blijvende partij een grote positie heeft. 

Spothandel vs Futureshandel

Wat is het verschil tussen "Spot" en "Futures"?

In de wereld van de cryptocurrency verwijzen de termen "spot" en "futures" naar verschillende manieren om digitale activa te kopen en te verkopen. Inzicht in de verschillen tussen deze twee soorten transacties kan nuttig zijn voor handelaren die de cryptocurrency markt willen betreden.

Spot transacties, ook bekend als "spot trades", zijn de meest voorkomende vorm van cryptocurrency handel. Bij een spot trade komen koper en verkoper overeen een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency te ruilen tegen de huidige marktprijs. De transactie wordt meestal binnen een paar uur, of in sommige gevallen binnen een paar dagen, afgewikkeld.

Een van de belangrijkste kenmerken van spothandel is dat de onderliggende waarde onmiddellijk wordt geleverd. Dit betekent dat zodra een spothandel is voltooid, de koper eigenaar wordt van de cryptocurrency en de verkoper afstand doet van het eigendom.

Spot-trades zijn populair onder handelaren omdat ze een eenvoudige en ongecompliceerde manier bieden om cryptocurrency te kopen en te verkopen. Ze vormen ook een relatief laag risico, omdat de transactie relatief snel wordt afgewikkeld en de prijs van de cryptocurrency wordt bepaald op het moment van de handel.

Futures zijn daarentegen een soort derivatencontract waarmee handelaren kunnen speculeren op de toekomstige prijs van een actief. In een futurescontract komen koper en verkoper overeen om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te ruilen tegen een bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst.

Futures-contracten worden door handelaren gebruikt om te speculeren op de prijsbeweging van een actief, of om zich in te dekken tegen potentiële prijsschommelingen. Zo zou een handelaar die bezorgd is over de mogelijke daling van de prijs van Bitcoin een termijncontract kunnen sluiten om Bitcoin tegen een bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst te verkopen.

Een van de belangrijkste verschillen tussen spottransacties en futurescontracten is de afwikkelingsdatum. Bij een spottransactie wordt de transactie gewoonlijk binnen enkele uren of dagen afgewikkeld, terwijl bij een futurescontract de transactie op een specifieke datum in de toekomst wordt afgewikkeld. Dit betekent dat handelaren die een termijncontract sluiten, het risico van prijsschommelingen tussen het moment waarop het contract wordt gesloten en de afwikkelingsdatum op zich nemen.

Een ander verschil tussen spothandel en futurescontracten is de mate van hefboomwerking die beschikbaar is. Futures-contracten bieden vaak een hogere hefboomwerking dan contante transacties, wat betekent dat handelaren potentieel grotere winsten (of verliezen) kunnen maken met een kleinere initiële investering. Het gebruik van een hoge hefboom kan echter ook het risico van verliezen verhogen, dus handelaren moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit soort contracten.

Voorbeelden van het gebruik van "perpetuele contracten" in de wereld van de cryptocurrency

Voorbeeld 1: Speculeren op de prijs van Bitcoin

Stel dat een handelaar gelooft dat de prijs van Bitcoin in de nabije toekomst zal stijgen. Hij zou kunnen besluiten een perpetueel contract aan te gaan door een bepaalde hoeveelheid Bitcoin te kopen (long te gaan). Als de prijs van Bitcoin inderdaad stijgt, maakt de handelaar winst. Als de handelaar bijvoorbeeld 1 Bitcoin koopt tegen een prijs van $50.000 en de prijs stijgt tot $60.000, zal hij een winst van $10.000 hebben gemaakt.

Als de prijs van Bitcoin daarentegen daalt in plaats van stijgt, lijdt de handelaar een verlies. Als de handelaar bijvoorbeeld 1 Bitcoin koopt tegen een prijs van $50.000 en de prijs daalt tot $40.000, zal hij een verlies van $10.000 hebben geleden.

Voorbeeld 2: Dekking tegen prijsschommelingen in Ethereum

Stel dat een handelaar een grote positie in Ethereum aanhoudt en zich zorgen maakt over de mogelijkheid van prijsdalingen. Hij kan besluiten een perpetueel contract aan te gaan door een bepaalde hoeveelheid Ethereum te verkopen (short te gaan). Als de prijs van Ethereum inderdaad daalt, maakt de handelaar winst op zijn short-positie, die eventuele verliezen op zijn long-positie compenseert.

Als de handelaar bijvoorbeeld 1.000 Ethereum bezit ter waarde van $500.000 en de prijs daalt tot $400.000, dan heeft hij een verlies geleden van $100.000 op zijn long positie. Als zij echter ook 1.000 Ethereum hebben verkocht via een perpetueel contract tegen een prijs van $500.000, zullen zij een winst van $100.000 op hun shortpositie hebben gemaakt, die hun verlies op hun longpositie zal compenseren.

Op die manier heeft de handelaar een perpetueel contract gebruikt om zich in te dekken tegen potentiële prijsdalingen van Ethereum.

Voorbeeld 3: Het hefboomeffect gebruiken om de winst te maximaliseren

Stel dat een handelaar gelooft dat de prijs van Bitcoin in de nabije toekomst aanzienlijk zal stijgen en zijn winst wil maximaliseren. Hij kan besluiten een perpetueel contract met een hoge hefboom aan te gaan, waardoor hij een grotere positie kan controleren met een kleinere initiële investering.

Stel bijvoorbeeld dat de handelaar $10.000 heeft om te investeren en zoveel mogelijk Bitcoin wil kopen. Hij kan besluiten een perpetueel contract aan te gaan met een hefboom van 10x, waardoor hij met zijn investering van $10.000 een positie ter waarde van $100.000 kan controleren. Als de prijs van Bitcoin aanzienlijk stijgt, kan de handelaar een grote winst maken op zijn investering.

Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van een hoge hefboom ook het risico van verliezen kan verhogen. Als de prijs van Bitcoin daalt in plaats van stijgt, zal de handelaar een verlies lijden dat proportioneel groter is dan hun initiële investering. Om deze reden moeten handelaren voorzichtig zijn bij het gebruik van hefboomwerking en moeten ze het alleen gebruiken als ze zich comfortabel voelen met de potentiële risico's.

Voordelen van het gebruik van eeuwigdurende contracten in cryptocurrency:

  • De mogelijkheid om op de prijs van een actief te speculeren zonder het fysiek te bezitten: Eeuwigdurende contracten stellen handelaren in staat om te speculeren op de prijs van een actief zonder het onderliggende actief daadwerkelijk te hoeven kopen. Dit kan nuttig zijn voor handelaren die een positie willen innemen op de prijs van een actief zonder de kosten of het gedoe van het daadwerkelijk bezitten ervan.
  • De mogelijkheid om zich in te dekken tegen prijsschommelingen: Perpetuele contracten kunnen worden gebruikt als een manier om zich in te dekken tegen potentiële prijsschommelingen in een onderliggende waarde. Bijvoorbeeld, een handelaar die een grote positie in Bitcoin aanhoudt en bezorgd is over de mogelijke prijsdalingen, kan een perpetueel contract afsluiten om Bitcoin te verkopen als een manier om zich in te dekken tegen mogelijke verliezen.
  • Hoge hefboomwerking: Perpetuele contracten bieden vaak een hoge hefboom, wat betekent dat handelaren potentieel grotere winsten (of verliezen) kunnen maken met een kleinere initiële investering. Dit kan nuttig zijn voor handelaren die hun rendement willen maximaliseren maar geen grote hoeveelheid kapitaal hebben om te investeren.
  • Gebruiksgemak: Perpetuele contracten kunnen worden verhandeld op cryptocurrency-beurzen, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor handelaren.

Nadelen van het gebruik van eeuwigdurende contracten in cryptocurrency:

  • Risico van in gebreke blijven van de tegenpartij: Omdat perpetuele contracten niet worden gedekt door een centrale clearinginstelling, bestaat het risico dat een van de bij het contract betrokken partijen haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan leiden tot verliezen voor de andere partij, vooral als de in gebreke blijvende partij een grote positie heeft.
  • Risico van liquidatie: Als de positie van een handelaar te groot wordt of de markt tegen hem beweegt, kan hij verplicht worden extra marge te storten om zijn verliezen te dekken. Als ze daar niet in slagen, kan hun positie worden geliquideerd, wat betekent dat deze wordt afgesloten en ze verlies lijden.
  • Complexiteit: Perpetuele contracten kunnen complexe financiële instrumenten zijn, en handelaren moeten wellicht een goed begrip hebben van derivaten en risicobeheer om ze effectief te kunnen gebruiken.
  • Het potentieel voor grote verliezen: Het gebruik van een hoge hefboom kan het potentieel voor grote verliezen vergroten, vooral als de markt tegen de positie van een handelaar in beweegt. Dit betekent dat handelaren voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van perpetuele contracten en deze alleen moeten gebruiken als zij zich comfortabel voelen met de potentiële risico's.
  • Gebrek aan regelgeving: Perpetuele contracten zijn niet op dezelfde manier gereguleerd als traditionele financiële instrumenten, wat betekent dat er minder toezicht en bescherming is voor handelaren. Dit kan een probleem zijn voor handelaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun beleggingen.

Arbitragemogelijkheden bij het gebruik van "perpetuele contracten".

Arbitragemogelijkheden verwijzen naar situaties waarin het mogelijk is een actief tegen een lage prijs te kopen op de ene markt en het voor een hogere prijs te verkopen op een andere markt. In de context van eeuwigdurende contracten in cryptocurrency kunnen arbitragemogelijkheden ontstaan wanneer de prijs van een bepaald activum verschilt tussen verschillende beurzen of platforms.

Stel bijvoorbeeld dat de prijs van Bitcoin $10.000 is op beurs A en $10.500 op beurs B. Een handelaar die op de hoogte is van dit prijsverschil kan besluiten Bitcoin te kopen op beurs A en te verkopen op beurs B, en zo een winst van $500 maken. Dit is een voorbeeld van arbitrage, want de handelaar profiteert van het prijsverschil tussen de twee beurzen om winst te maken.

Bij perpetuele contracten kunnen zich ook arbitragemogelijkheden voordoen wanneer de prijs van een bepaald activum verschilt tussen verschillende perpetuele contracten op dezelfde beurs. Stel bijvoorbeeld dat de prijs van Bitcoin $10.000 is op een perpetueel contract met een hefboom van 10x en $9.500 op een perpetueel contract met een hefboom van 20x. Een handelaar die zich bewust is van dit prijsverschil zou kunnen besluiten om Bitcoin te kopen op het contract met een hefboom van 10x en het te verkopen op het contract met een hefboom van 20x, waardoor hij een winst van $500 maakt.

Om te profiteren van arbitragemogelijkheden in het kader van eeuwigdurende contracten, moeten handelaren doorgaans toegang hebben tot meerdere beurzen of platforms en in staat zijn om snel middelen tussen deze beurzen of platforms te verplaatsen. Zij moeten wellicht ook een goed inzicht hebben in de marktomstandigheden en in staat zijn potentiële prijsverschillen in real time te identificeren.

Het is belangrijk op te merken dat arbitragemogelijkheden niet altijd gemakkelijk te vinden of te benutten zijn. In sommige gevallen kan het prijsverschil tussen verschillende beurzen of contracten klein zijn, waardoor het moeilijk is om winst te maken. Bovendien kan het proces van het kopen en verkopen van activa op meerdere beurzen tijdrovend en duur zijn, aangezien het vergoedingen voor handel, overdracht van fondsen en andere kosten met zich mee kan brengen.

Laatst bijgewerkt op Dec 27, 2022

Deel deze pagina:

Binance 10% Aanbieding

Laatste berichten

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Gaimin (GMRX) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u Gaimin (GMRX) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn Real World Assets (RWA's) in crypto?Real World Assets (RWA's) in het cryptocurrency-ecosysteem zijn een transformatieve brug die de tastbare activa van de traditionele financiële wereld verbindt met het innovatieve, gedecentraliseerde...

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over AEVO (AEVO) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u AEVO (AEVO) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Portal (PORTAL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Portal (PORTAL) koopt en veilig bewaart...

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pixels (PIXEL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Pixels (PIXEL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Aanbieding

Top Beoordeelde Uitwisselingen

Top Beoordeelde Portemonnees

Laatste Beoordelingen

Margex Review

Margex Review

Margex Review 2024Margex review samenvatting Margex, opgericht in 2020 en gevestigd op de Seychellen, is een handelsplatform voor cryptocurrency's dat zich richt op een divers scala aan handelaren, van beginners tot doorgewinterde professionals. Het platform...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Bitpanda review samenvatting Bitpanda heeft met succes de beleggingservaring geherdefinieerd door een gebruikersgericht, inclusief platform te ontwikkelen dat is afgestemd op mensen met verschillende financiële achtergronden en kennisniveaus....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Samenvatting BYDFi is een uitwisselingsplatform voor cryptocurrencies met als doel een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te bieden voor particulieren en instellingen om cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen. Het platform is ontworpen...

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Samenvatting MoonXBT is een handelsplatform dat als doel heeft je investering naar de maan te brengen met de innovatieve manier van social trading. MoonXBT is gevestigd op de Kaaimaneilanden en heeft kantoren in Oost-Azië en...

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Samenvatting De PrimeXBT cryptocurrency exchange is een one-stop-shop handelsplatform dat de handel in cryptocurrencies, de meeste grote aandelenindices, grondstoffen en vreemde valuta ondersteunt. Ze zijn snel uitgegroeid tot...

MEXC 10% Handelsvergoeding Korting

Prik het op Pinterest